Kognitywistyka

Important!

Dodatkowa rekrutacja na kognitywistykę:

  • od 19 lipca – rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
  • do 16 września – rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych
  • 17 września – ogłoszenie listy rankingowej
  • 18 – 25 września – przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Zasady rekrutacji:

Specjalności:

  • Znak, język, komunikacja
  • Sztuczna inteligencja i logika

Strona internetowa:

Kontakt:

  • E-mail informacje@kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Jesteśmy na Facebooku:


Kognitywistyka

Kognitywistyka
Kognitywistyka UMCS

 

Studia kształcą specjalistów poszukiwanych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na szerokim dostępie do informacji i nowoczesnych środków komunikacji. Dostarczają wielorakich kompetencji, obejmujących takie dziedziny jak filozofia umysłu, logika, językoznawstwo, psychologia, biologia, informatyka i sztuczna inteligencja. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystywane np. w treningach twórczego myślenia, szkoleniach w zakresie komunikacji osobowej i społecznej, w kształtowaniu postaw odbiorców komunikatów (PR, agencje reklamowe, mass-media), przy pracy na stanowiskach wymagających zaawansowanych umiejętności informatycznych, także tam, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim przez światowej sławy uczonych.

 

(W przypadku wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku oferujemy kształcenie na kierunkach pokrewnych)

Dlaczego warto studiować kognitywistykę?

Współczesne społeczeństwo wymaga zdolności efektywnego korzystania z wielu specjalistycznych zasobów wiedzy jednocześnie, wymaga syntetyzowania różnych informacji i łączenia wielu umiejętności praktycznych. Konieczność integracji informacji z różnych obszarów wiedzy jest warunkiem efektywnego wykonywania zadań zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Warunkiem zdolności dokonywania stosownych selekcji informacji i wiedzy, a następnie ich integracji, jest znajomość podstaw różnych dyscyplin naukowych, a także umiejętność komunikowania się ze specjalistami. Spełnienie tego warunku wymaga szczególnych kwalifikacji, zdobywanych w trakcie realizowania odpowiednio ustalonego programu i procesu kształcenia. Potrzeba integracji wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych staje się konieczna we współczesnym społeczeństwie, potrzeba ta staje się coraz powszechniej uświadamiana, rozpoznawana i akceptowana.

Kształcenie w zakresie kognitywistyki wychodzi naprzeciw potrzebom rozwojowym współczesnego społeczeństwa wiedzy opartego na szerokim dostępie do informacji, do nowoczesnych środków komunikacji. Pożądani stają się specjaliści o wielorakich kompetencjach obejmujących takie dziedziny jak filozofia, logika, językoznawstwo, psychologia, biologia i informatyka, potrafiący rozumieć i projektować ludzkie działanie w aspekcie funkcjonowania umysłu ludzkiego, a także maszynowych środków tworzenia, przetwarzania i przesyłania informacji.

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną dziedziną badającą kompleksowo różnego rodzaju systemy poznawcze. W szczególności przedmiotem badań jest umysł, jego zdolności poznawcze, zdolności reprezentowania, a także przetwarzania informacji różnych form reprezentacji wiedzy. Badania nad poznaniem obejmują przede wszystkim takie dziedziny jak: filozofia umysłu, językoznawstwo poznawcze, semiotyka kognitywna, psychologia poznawcza, neuronauka i sztuczna inteligencja a także dziedziny powstające z połączenia poszczególnych dziedzin kognitywistycznych. Tym, co łączy te dyscypliny jest umysł (mózg) pojmowany jako system poznawczy. Mimo swojego interdyscyplinarnego charakteru, kognitywistyka jest integralną dziedziną z dobrze wyodrębnionym zakresem problematyki i specyficznymi metodami badawczymi.

Edukacyjny cel kognitywistyki jest ważny przy powstawaniu coraz częściej otoczenia informatycznego o charakterze hybrydalnym: częściowo z ludzkim umysłem, a częściowo już z elementami sztucznej inteligencji. Z perspektywy rozwoju możliwości informatycznych i technologicznych oferta kognitywistyki powinna być atrakcyjna dla przyszłych absolwentów, dając im możliwości późniejszego zatrudnienia w wielu sferach gospodarki, kultury i nauki. Przykłady krajów rozwiniętych pokazują, iż specjaliści z zakresu kognitywistyki są poszukiwani na rynku pracy (por. więcej: sylwetka absolwenta), a naukowe badania kognitywistyczne rozwijają się niezwykle dynamicznie w wielu ośrodkach krajów Zachodu. Sądzić należy, że przygotowanie do prowadzenia w niedalekiej przyszłości zaawansowanych badań kognitywistycznych w Polsce wymagać będzie wykształcenia młodych naukowców mogących podjąć się rozwijania tej dyscypliny nauki i wiązania jej efektów z różnymi dziedzinami gospodarki.

Profil absolwenta kognitywistyki

Absolwent studiów kognitywistycznych w UMCS otrzymuje ogólne przygotowanie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji, w tym szczegółową wiedzę w takich dziedzinach jak: filozofia umysłu, teoria poznania i komunikacji, językoznawstwo poznawcze i semiotyka, psychologia poznawcza i neuronauka oraz informatyka i sztuczna inteligencja. Przedmiotom obowiązkowym towarzyszy oferta wykładów fakultatywnych, dzięki którym student ukierunkowuje swoje wykształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, zdobywając bardziej szczegółową wiedzę w zakresie grup przedmiotów wymienionych wyżej.

Wiedza ogólna absolwenta obejmuje znajomość różnych podejść do umysłu człowieka jako systemu poznawczego i systemu przetwarzania informacji, dzięki niej potrafi dokonywać opisu umysłu na pojęciowym, psychologicznym, neurologicznym oraz obliczeniowym poziomie.

W szczególności absolwent potrafi wyróżniać, opisywać i analizować procesy poznawcze jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia, język i zdolności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie, wie także, jak mózg umożliwia realizację tych procesów i czynności. Absolwent dysponuje również wiedzą dotyczącą zasad gromadzenia, przetwarzania i prze-kazywania informacji przez umysł (oraz mózg), a także przez różne systemy techniczne, głównie komputerowe. Potrafi, co za tym idzie, analizować człowieka jako system wymieniający informacje z innymi ludźmi, maszynami i środowiskiem. Rozległość i zróżnicowanie kognitywistyki wymaga od studenta zaprojektowania programu swoich studiów i form nauczania, tak by czynnie włączał się on w proces kształcenia. Jest więc przygotowany do samodzielnego i aktywnego poszukiwania wiedzy, selekcji dostępnych informacji oraz ich twórczego wykorzystania.

Absolwent posiada również wiedzę o metodach prowadzenia badań naukowych, w szcze-gólności o metodach formułowania hipotez, ich testowania i oceniania w obrębie dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki.

Student kognitywistyki poznaje podstawowe struktury językowe i sposób powiązania języka z innymi systemami poznawczymi: spostrzegania, pamięci, układu ruchu. Zdobywa wiedzę obejmująca wpływ języka na kształtowanie obrazu świata i działań podejmowanych w środowisku podmiotu poznającego. Poza teoretyczną wiedzą studiujący kognitywistykę zdobywa również umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się językiem. Zdobywa umiejętności analizy

i krytycznej oceny wypowiedzi językowych, w tym argumentacji i perswazji. Potrafi zidentyfikować założenia, kroki w rozumowaniu oraz konkluzje stosowane w licznych praktykach językowych. Logika, metodologia nauki i przedmioty z zakresu sztucznej inteligencji dostarczają mu wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizy sytuacji problemowych. Dzięki temu umie wyróżniać kluczowe elementy danej sytuacji poznawczo-praktycznej (inżynieria ontologiczna) oraz projektować reprezentacje wiedzy, a także możliwe rozwiązania sytuacji problemowych.

Wiedza i umiejętności z zakresu psychologii poznawczej i teorii komunikacji są wykorzystywane przez niego w formułowaniu wypowiedzi i innych przekazów tak, by kształtować przekonania i postawy potencjalnego ich odbiorcy (co umożliwi mu prowadzenie m.in. treningów twórczego myślenia, szkoleń w zakresie komunikacji osobowej i społecznej oraz podjęcie pracy

w public relations czy agencjach reklamowych). Powiązanie psychologii poznania z neuronauką pozwala mu podjąć się praktycznych zadań w dziedzinie masowej komunikacji, reklamy i neuro-marketingu.

Dzięki przedmiotom wzbogacającym umiejętności z języka angielskiego (lektoraty, translatoria) oraz przedmiotom w języku angielskim (prowadzonym przez zagranicznych gości

i pracowników Wydziału) absolwent posiada bardzo dobrą znajomość praktyczną języka angielskiego. Umie dzięki temu przygotować pracę pisemną oraz wystąpienie, a także prowadzić dyskusję w tym języku. Dyplom licencjata w zakresie kognitywistyki, jaki absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, umożliwia mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość

w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz pogłębiona świadomość zagadnień językowych.

Absolwent posługuje się sprawnie nowymi technologiami informatycznymi zarówno na po-ziomie systemów operacyjnych jak i aplikacji użytkowych (w tym np. bazy danych) oraz narzędzi sieciowych (w tym tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi), posiada także w pewnym zakresie umiejętności programowania. We wszystkich tych dziedzinach zastosowań zna i umie się posługiwać tzw. wolnym, otwartym oprogramowaniem. Absolwent może zatem podjąć pracę na sta-nowiskach wymagających zaawansowanych umiejętności pracy z komputerem, jak np.: zarządzanie serwerem czy lokalną siecią komputerową, projektowanie, implementacja i zarządzanie stronami internetowymi opartymi o systemy CMS, także tam, gdzie wymaga to biegłego posługiwania się językiem angielskim.

Interdyscyplinarny i multidyscyplinarny charakter kognitywistyki powoduje, iż absolwent wykształca w sobie postawy cenione przez pracodawców, jak umiejętność godzenia wielu punktów widzenia i zdolność do pracy w zespole, w tym zdolność do korzystania z wiedzy i doświadczeń innych ludzi oraz wnoszenie własnego wkładu. Szczególnie ceniona jest umiejętność komunikowania się zarówno ze specjalistami, jaki i laikami w danej dziedzinie oraz dostosowania języka komunikacji do poziomu wiedzy i umiejętności różnych odbiorców. Cecha ta predestynuje absolwenta kognitywistycznych studiów do pracy w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych i public relations, w firmach brokerskich zajmujących się danymi i informacją,

a także w mass-mediach, zwłaszcza do uprawiania dziennikarstwa naukowego i popularyzowania wiedzy w społeczeństwie.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia w zakresie: kognitywistyki, informatyki, psychologii, filozofii, a także – dzięki szerokiej wiedzy i wykształconym umiejętnościom jej zdobywania – w zakresie innych kierunków studiów.

Studenckie Koła Naukowe:

Kognitywistyka studia I stopnia

  Internetowa Rejestracja Kandydatów kontakt e-mail: informacje@kognitywistyka.umcs.lublin.pl ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2013/2014 Kierunek: KOGNITYWISTYKA (profil ogólnoakademicki) Forma studiów: stacjonarne Przedmioty maturalne uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: Nowa matura Uwzględnia się wyniki egzaminu pisemnego z: języka angielskiego dwóch przedmiotów wybranych spośród: język polski, filozofia, matematyka, biologia, fizyka z astronomią, informatyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język nowożytny …

Pokaż strony »

Login